DOSEN PENASEHAT AKADEMIK 

INSTITUT PEMBINA ROHANI ISLAM JAKARTA

NO KELAS DOSEN PENASEHAT AKADEMIK VIEW
1 TAR V EKS ( AB) Drs. Mujiono, MA  
2 TAR VII ( AA )  Drs. Mujiono, MA  
3 TAR III EKS ( AC1 )  Dicky Dwi Prakosa, MM  
4 TAR III EKS ( AC2) Dicky Dwi Prakosa, MM  
5 TAR III PAGI Drs. H. Thohirin, SH., M.Pd  
6 TAR V PAGI Drs. H. Thohirin, SH., M.Pd  
7 TAR VII PAGI Drs. H. Thohirin, SH., M.Pd  
8 DAK I EKS ( K ) Dr. H. AH. Bahruddin, MA  
9 DAK III EKS ( J ) Dr. H. AH. Bahruddin, MA  
10 DAK 1 SORE Drs. Mukroni AB, MA  
11 DAK III EKS ( I ) Drs, Mukroni AB, MA  
12 DAK V EKS ( H ) Drs. Mukroni AB, MA  
13 DAK VII EKS ( G )  Drs. Mukroni AB, MA  
14 TAR III SORE Drs. Mukroni AB, MA  
15 TAR V SORE Husnul Khotimah, M. Pd  
16 TAR VII SORE Husnul Khotimah, M. Pd  
17 SYAR III PAGI Tanuri, MHI  
18 SYAR V PAGI Tanuri, MHI  
19 SYAR VII PAGI  Tanuri, MHI  
20 SYAR I EKS ( E ) Tanuri, MHI  
21 SYAR III ( D ) Tanuri, MHI  
22 SYAR V EKS ( C ) Tanuri, MHI  
23 TAR 1 PAGI (1A)  Drs. Slamet Munawar, M. Pd  
24 TAR 1 PAGI (1B) Drs. Slamet Munawar, M. Pd  
25 TAR 1 SORE  Drs. Slamet Munawar, M. Pd  
26 TAR I EKS ( AD 1 ) Muhammad Abdul Aziz, M. Sc  
27 TAR I EKS ( AD 2)  Muhammad Abdul Aziz, M. Sc